Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetakene (A1)

Av: Informasjonsavdelingen
16.04.2018

EL og IT Forbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene i overenskomstene for helseforetakene.

De sosiale bestemmelsene blir prolongert og partene er enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på enkelte bestemmelser knyttet til pensjon. Blant annet skal utvalget kartlegge omfanget av antall arbeidstakere som ikke oppfyller minstekravet for medlemskap i helseforetakenes tjenestepensjonsordning. Utvalget skal redegjøre for hvilke konsekvenser det har at disse arbeidstakerne ikke er omfattet av tjenestepensjonsordningen, samt hvilke kostnader en endring av dagens minstegrense til en null-grense vil ha.

Partene er videre enige om at punkt 1.2 i de sosiale bestemmelsene skal forstås slik, at homofile og lesbiske som har foreldrerett og daglig omsorg for barn i barnets første leveår, har rett til permisjon med full lønn i 12 måneder når arbeidstakeren har rett på stønad etter folketrygdloven.

Helseoppgjøret fortsetter 14. mai med A2-forhandlinger.

- Helseoppgjøret er et stort og krevende forhandlingsområde, men vi vet at våre tillitsvalgte vil gjøre en god jobb, sier forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen som representerer forbundet i de sentrale forhandlingene (A1 og A2).

Spekter Helse protokoll (A1)

Del: