Arbeidsdagen utvides med to timer fra 1. juli

Av: Informasjonsavdelingen
28.06.2017

Dagens lov gjør at nattarbeid starter klokka 21 og arbeid etter 21 er kun lov om arbeidets art gjør det nødvendig. Alt annet lønnsarbeid er forbudt etter klokka 21.

1. juli utvides denne regelen med to timer til klokka 23. Det har stortingets flertall bestemt, med Høyre og Frp i spissen. Ifølge lovendringer er det arbeidstaker som må ta initiativ til en slik ordning, og det skal være en skriftlig avtale med arbeidsgiver.

Lovendring har ikke skjedd uten stor motstand fra arbeidstakerorganisasjonene, samt Ap, Senterpartiet og SV, mindretallet i stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Reg­je­rin­gens for­slag om at ar­beids­ta­k­ere et­ter eget ønske kan fors­ky­ve ar­beids­ti­da kan vir­ke ri­me­lig. Men en re­gel­mes­sig fors­kyv­n­ing av ar­beids­ti­da til etter klok­ka 21 om kvel­den kan ha hel­se­mes­si­ge ne­ga­ti­ve kon­sek­ven­ser. Det er den en­kel­te som vil få ans­va­ret for å sik­re at be­last­nin­gen ik­ke blir for stor. Og når ar­bei­det kry­per inn på hjem­mea­re­naen, vis­kes gren­se­ne mel­lom ar­beid og pri­vat­liv ut. Re­gel­mes­sig ar­beid et­ter klok­ka 21 vil og­så in­nebæ­re krav om tilg­jen­ge­lig­het fra både ar­beids­gi­v­ere og kol­le­ger, ad­var­te Peg­gy Hes­sen Følsvik, nestleder i LO, arbeids- og sosialkomiteen under høringen 25. april.

Følsvik pekte også på at det allerede finnes muligheter for fleksibilitet i arbeidsmiljøloven, og at lovendringen kan føre til brudd med hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det skal være minst 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre det foreligger en avtale med tillitsvalgte om noe annet.

Del: