Tariffgebyr og Elbus-avgift

ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos installasjonsbransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Ordningen gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen er gjort gjeldende. Ordningen er hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK § 4e og § 5 punkt 5, samt bilag 1).

Bakgrunn for ordningene

Ordningene er  hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK § 4e og §5 punkt 5  samt bilag 1) 

Tariffgebyret

Tariffgebyret skal sikre EL & IT forbundets administrasjon av akkordavtalene i bransjen. Innbetalingen går til EL & IT forbundets lokale distriktskontorer.  

ELBUS

ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Innbetalingen går til VISMA, og fordeles til tariffpartene. 

Hvem ordningene gjelder for?

Ordningene gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen er gjort gjeldende. Bedrifter som er bundet av ordningen, skal innbetale tariffgebyr og Elbus avgift for samtlige arbeidstakere med arbeidsforhold regulert av tariffavtalen. Med samtlige arbeidstakere menes EL & IT forbundets medlemmer samt eventuelle uorganiserte arbeidstakere (også lærlinger, arbeidstaker uten fagbrev). 

Bedriften skal for hver lønnsperiode betale 0,3 % i tariffgebyr og 0,35 % i Elbus avgift beregnet ut ifra et beregningsgrunnlag basert på samlet lønnsmasse innen  LOK-området. (se under)

Tariffgebyret og ELBUS avgift beregnes i prosent av (heretter kalt beregningsgrunnlaget)

1. Timelønn (§ 3 A, B, C, D og E) inkl. fagarbeidertillegg  2. Akkordlønn (akkordoverskudd, akkordoppgjør § 4 A og B), produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) § 4 C  3. Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) § 4 D  4. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord  5. Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden 

Som det fremkommer av overstående skal ikke overtidstillegg, høyde-, og smusstillegg samt bastillegg inngå i beregningsgrunnlaget.

Innbetalingstidspunktene 

15.mars 15. juli  15. november  15. mai 15.september 15. januar Midlene innbetales på den måten organisasjonene har fastsatt og forfaller den 15. i hver termin.  

Innbetalingstidspunktene og beregningsgrunnlaget er det samme for begge ordningene.  

Tariffgebyret

Innbetalingsmåte Giroblanketter vil bli tilsendt fra EL & IT Forbundet lokalt.

Giroene blir tilsendt hver annen måned. Man følger de vanlige terminer for innbetaling av skatt- og arbeidsgiveravgift. Det er ingen løpedager på innbetalingene. (se om manglende innbetalinger under)

 ELBUS- avgift 

Innbetalingsmåte VISMA Services har regnskapsførsel for ELBUS ordningen. På bakgrunn av elektronisk henvendelse fra VISMA  utarbeider bedriften hver  annen måned et beregningsgrunnlag for forrige termin. Dette beregningsgrunnlaget meldes inn til Visma Services på utsendte skjema per e-post. Bedriften vil deretter motta en faktura basert på beregningsgrunnlaget.  

Om manglende innbetalinger

Ved manglende innbetalinger og/eller innberetning av beregningsgrunnlag, vil det forrige beregningsgrunnlaget bli brukt. I henhold til avtale mellom partene tillegges denne summen 10 %.   

Spørsmål vedrørende ordningene rettes til

Nelfo: iso@nelfo.no 

EL & IT Forbundet Firmapost@elogit.no