Høringssvar om lønns- og arbeidsvilkåri offentlige kontrakter

09.09.2010

I forskriftens § 5 foreslår Forbruker- og administrasjonsdepartementet å liste opp krav til lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for kontrakter på områder der det ikke er noen allmenngjort tariffavtale.

For snevert

EL & IT Forbundet mener at en opplisting av minimumskrav er for snever. Forbundet ser ingen grunn til at vilkår som normalt å ha nedfelt i et allmenngjøringsvedtak ikke skal gjelde på områder som ikke er allmenngjort når offentlige kontrakter blir tildelt.

Allmenn regel

Departementet foreslår også å stryke formuleringen "som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke" når det gjelder fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår. Det er en formulering som er innarbeidet i mange direktiver og lover i områder det ikke finnes landsomfattende tariffavtale.

Må videreføres

EL & IT Forbundet mener formuleringen må videreføres og den skaper neppe så mange uklarheter at den ikke lar seg håndtere.

Les hele høringssvaret til LO, som er hovedinstans for denne høringen.

Del: